Thetford Snow (2012-02-05)


Photos of the snow in Thetford.